تورهای هند

   

نام ایندیا ( هندوستان) برگرفته از نام رودخانه ایندوس است ، محلی که اولین ساکنان این کشور خانه های خود را حول و حوش آنجا ساختند . 
سیستم اعداد در هندوستان ابداع شد و شماره صفر نیز توسط دانشمندی به نام آریاباتا به آن اضافه شد

درسال 100 پیش از میلاد سیستم ارزش مکانی اعداد و سیستم اعشاری در هندوستان ابداع شد و سال ها مورد استفاده بود . 
امپرطوری در هند همیشه بعداز مرگ پدر به پسر ارث می رسید . 
هندوستان بزرگترین مرکز دموکرات جهان است . 
هندوستان هفتمین کشور بزرگ جهان است .